بلاگ

سرور

App Locker
زیر ساخت دیجیتال

استفاده از App Locker (بخش اول)

با احتیاط از App Locker استفاده کنید!

از ویندوز 7 به بعد یک Policy جدید به نامApp Locker به وجود آمد که با کمک آن می‌توان استفاده از یک نرم افزار را برای کاربران در یک شبکه محدود کرد. شاید نرم افزارهایی در دستگاه User وجود داشته باشند کهAdmin صلاح نداند که User از آن استفاده کند. با دنبال کردن مسیری که در این مقاله توضیح می‌دهیم، می‌توان از این قابلیت استفاده کرد.

ادامه مطلب