لیست متا تگ ها

لیست متا تگ ها و تگ های موجود در head

در این مقاله می توانید لیستی از تمام متا تگ ها و دیگر تگ های موجود در قسمت را مشاهده کنید.

مینیمم ترین حالت ممکن:

<meta charset="utf-8"/>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no"/>

<title>Title text here</title>

متا تگ ها:

<meta charset="utf-8"/>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no"/>

<meta name="application-name" content="Application Name"/>
<meta name="theme-color" content="#4285f4"/>
<meta name="description" content="A description of the page"/>
<meta name="robots" content="index,follow"/>

<meta name="googlebot" content="index,follow"/>

<meta name="google" content="nositelinkssearchbox"/>
<meta name="google" content="notranslate"/>

<meta name="google-site-verification" content="verification_token"/>
<meta name="yandex-verification" content="verification_token"/>
<meta name="msvalidate.01" content="verification_token"/>
<meta name="alexaVerifyID.01" content="verification_token"/>
<meta name="p:domain_verify" content="code_from_pinterest"/>
<meta name="norton-safeweb-site-verification" content="norton_code"/>

<meta name="generator" content="program"/>

<meta name="subject" content="your document's subject"/>
<meta name="rating" content="General"/>
<meta name="referrer" content="no-referrer"/>
<meta name="set-cookie" content="name=value; expires=date; path=url"/>
<meta name="ICBM" content="latitude, longitude"/>
<meta name="geo.position" content="latitude, longitude"/>
<meta name="geo.region" content="country[-state]"/>
<meta name="geo.placename" content="city/town"/>

لینک ها:

<link rel="stylesheet" href="https://example.com/styles.css"/>

<link rel="canonical" href="https://example.com/article/?page=2"/>

<link rel="amphtml" href="https://example.com/path/to/amp-version.html"/>

<link rel="manifest" href="manifest.json"/>

<link rel="author" href="humans.txt"/>

<link rel="license" href="copyright.html"/>

<link  rel="me"  href="https://google.com/profiles/thenextweb" type="text/html"/>
<link rel="me" href="mailto:name@example.com"/>
<link rel="me" href="sms:+15035550125"/>

<link rel="index" href="https://example.com/article/"/>

<link  rel="self"  type="application/atom+xml" href="https://example.com/atom.xml"/>

<link rel="first" href="https://example.com/article/"/>
<link rel="last" href="https://example.com/article/?page=42"/>
<link rel="prev" href="https://example.com/article/?page=1"/>
<link rel="next" href="https://example.com/article/?page=3"/>

<link rel="dns-prefetch" href="https://example.com/"/>
<link rel="preconnect" href="https://example.com/"/>
<link rel="prefetch" href="https://example.com/"/>
<link rel="prerender" href="https://example.com/"/>
<link  rel="preload"  href="image.png" as="image"/>

آیکون ها:

<link  rel="icon"  sizes="192x192" content="/path/to/icon.png"/>
<link rel="apple-touch-icon" href="/path/to/apple-touch-icon.png"/>
<link rel="mask-icon" href="/path/to/icon.svg"/>

شبکه های اجتماعی: Facebook

<meta property="fb:app_id" content="123456789"/>
<meta property="og:url" content="https://example.com/page.html"/>
<meta property="og:type" content="website"/>
<meta property="og:title" content="Content Title"/>
<meta property="og:image" content="https://example.com/image.jpg"/>
<meta property="og:description" content="Description Here"/>
<meta property="og:site_name" content="Site Name"/>
<meta property="og:locale" content="en_US"/>
<meta property="article:author" content=" "/>

Twitter

<meta name="twitter:card" content="summary"/>
<meta name="twitter:site" content="@site_account"/>
<meta name="twitter:creator" content="@individual_account"/>
<meta name="twitter:url" content="https://example.com/page.html"/>
<meta name="twitter:title" content="Content Title"/>
<meta name="twitter:description" content="Content description less than 200 characters"/>
<meta name="twitter:image" content="https://example.com/image.jpg"/>

برای عنوان صفحه میتوان از این متاتگ استفاده کرد :

<meta name="title" content="Hinza Official Website"/>

برای نشان دادن منتشرکننده و طراح گرافیکی و طراح سایت :

<meta name="web_author" content="Hinza"/>
<meta name="designer" content="Hinza"/>
<meta name="publisher" content="Hinza"/>

برای نشان دادن نوع محتوای سایت :

<meta http_equiv="content-type" content="text/html"/>

آخرین مقالات

با ما همیشه به روز باشید

در مجله اینترنتی هینزا می‌توانید به آخرین دانستنی های IT دسترسی داشته باشید.

ارتقای خدمات طراحی دیجیتال

ما منتظر شما هستیم

طیف وسیع خدمات هینزا در حوزه IT و در اختیار داشتن کارشناسان خبره و با تجربه در حوزه های شبکه، برنامه نویسی و امنیت، می تواند به صورت یک جا پاسخگوی تمام نیازهای شما باشد.

هینزا در حوزه IT و در اختیار داشتن کارشناسان خبره و با تجربه در حوزه های شبکه، برنامه نویسی و امنیت، می تواند به صورت یک جا پاسخگوی تمام نیازهای شما باشد.